شهرداری لوشان

شهرداری لوشان

شهر آفتاب

شهرداری لوشان
شهرداری لوشان

سخن سردبیر

رزومه ی بابک احمدپور شهردار لوشان كارشناس حرفه اي مديريت تعاون تاريخ : 1346 سابقه مديريت : 13 سال مسئول تربيت بدني بخش عمارلو دهيار منطقه گردشگري داماش عضويت همكاري  در ساير نهادهاي انقلابي با داشتن حكم شهردار جيرنده (به مدت 4 سال) شروع بكار در شهرداري لوشان : 94/10/6 مربي ملي كاراته دارنده كمربند دان 4 دارنده مدال طلاي قهرمان كشوري دارنده مدال طلا پيشكسوتان استان گيلان در عمارات( بصورت تيمي) دارنده مدال طلا (بصورت انفرادي ) مسابقات تورومنت باكو دارنده مدال نقزه (بصورت انفرادي در مسابقات تركيه
... [ادامه]

مصوبات شورای اسلامی دوره پنجم

مصوبه شماره ۱سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۳سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۴سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۵سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۶سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۲سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۳سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۴سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۵سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۶سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۷سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۸سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۹سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۰سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۱سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۲سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۳سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۴سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۵سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۶سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۷سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۲۸سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر لوشان

 

 


مصوبات شورای اسلامی دوره چهارم

مصوبه شماره ۶۸ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۶۹ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۰ سال  ۱۳۹۴شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۱ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۲ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۳ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۴ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۵ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۶ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۷ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۸ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۷۹ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۰ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۱ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۲ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۳ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۴ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۵ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۶ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۷ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۸ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۸۹ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۰ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۱ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۲ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۳ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۴ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۵ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۶ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۷ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۸ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۹۹ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۰ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۱ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۲ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۳ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۴ سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۵ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۶ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۷ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۸ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۰۹ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۰ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۱ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۲ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۳ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۴ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۵ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۶ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۷ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۸ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۱۹ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۲۰ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۲۱ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۲۲ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۲۳ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۲۴ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

مصوبه شماره ۱۲۵ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر لوشان

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.